Zasady Ładu Korporacyjnego

Wartości, którymi kieruje się SSE Group w swojej działalności, odegrały znaczącą rolę przy pracy nad poniższym kodeksem postępowania. Wyznawane Zasady Ładu Korporacyjnego są dla całej Grupy SSE ważnym czynnikiem wpływającym na trwały sukces firmy.

Zarząd SSE Polska dokłada wszelkich starań, by cała Spółka zarządzana była w sposób zgodny z Zasadami oraz wymaga, aby wszyscy pracownicy do nich się stosowali.  

Wyciąg z Wytycznych Korporacyjnych:

1. Ład korporacyjny 

Konflikt interesów

Dyrektorzy i kierownicy Grupy SSE (zwanej dalej «Grupą») oraz każdej ze spółek zależnych należących do Grupy przy podejmowaniu decyzji będą kierowali się interesem Grupy. Będą powstrzymywać się od brania udziału w jakichkolwiek dyskusjach lub decyzjach, które mogłyby spowodować powstanie konfliktu między ich interesami osobistymi a interesami Grupy albo spółek zależnych kontrolowanych przez Grupę.
Jakikolwiek wyjątek od powyższej zasady powinien zostać oficjalnie zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Grupy i/lub Dyrektorów Grupy (zwanych dalej «Kierownictwem Grupy»).

Uczciwość i rzetelność

Działalność gospodarcza powinna być prowadzona uczciwie i rzetelnie, w sposób przejrzysty w zakresie wszystkich transakcji, przy uwzględnieniu konieczności ujawnienia niezbędnych informacji i decyzji, zgodnie z przepisami prawa i odpowiedzialnością wobec akcjonariuszy oraz w sposób etyczny.
O każdym przypadku podejrzenia lub wykrycia oszustwa w ramach organizacji należy niezwłocznie poinformować Kierownictwo Grupy.

Zgodność z prawem

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania prawa i systemu prawnego obowiązującego w każdym państwie, w którym jesteśmy obecni i w którym prowadzimy działalność.

Wizerunek Grupy SSE

Szacunek do integralności działalności jest niezbędny do utrzymania pozytywnego wizerunku naszej Grupy. Wizerunek naszej Grupy jest najcenniejszą wartością i jest uzależniony od naszych działań i sposobu, w jaki każdy z nas prezentuje i zachowuje się. Każdy pracownik powinien troszczyć się o utrzymanie i promowanie dobrego wizerunku Grupy.

Polityka przeciwdziałania łapownictwu i korupcji

Polityka grupy SSE opiera się na przestrzeganiu prawa antyłapówkowego oraz antykorupcyjnego obowiązującego w państwach, w których Grupa SSE prowadzi działalność oraz na precyzyjnym ujawnianiu wszystkich transakcji w dokumentacji księgowej i aktach. Zgodnie z Polityką Grupy SSE należy również wymagać przestrzegania powyższych przepisów i praktyk od pośredników, osób trzecich, agentów, konsultantów i partnerów biznesowych, pracujących na rzecz Grupy SSE. Powyższa polityka znajduje zastosowanie do Grupy SSE oraz spółek zależnych, w których posiada ona 100% udziałów (łącznie Grupa SSE).

Faktyczna realizacja płatności lub nawet jedynie oferowanie uprzejmości biznesowych (opisanych poniżej) lub czegokolwiek innego posiadającego wartość, jak np. prezentów, jakiejkolwiek formy rozrywki lub gościnności w stosunku do urzędników państwowych (zdefiniowanych poniżej), osób trzecich lub pracowników może naruszać przepisy antykorupcyjne. Łapownictwo handlowe (niedotyczące urzędników państwowych) jest również niezgodne z prawem wielu krajów. Niniejsza polityka zabrania wszelkiego łapownictwa, zarówno handlowego, jak i w sektorze publicznym.

Pracownikom Grupy SSE zabrania się oferowania lub płacenia łapówek. Pracownikom Grupy SSE zabrania się również świadczenia jakichkolwiek uprzejmości biznesowych lub przekazywania innych przedmiotów posiadających wartość w celu wynagrodzenia osoby za pełnienie funkcji lub przeprowadzenie czynności, do wykonania której osoba ta jest zobowiązana w każdym przypadku lub dla celów nakłonienia lub wynagrodzenia za nieprawidłowe pełnienie funkcji lub przeprowadzenie czynności.

Zgodnie z niniejszą Polityką zaangażowanie i współpraca z instytucjami publicznymi, osobami trzecimi lub własnymi pracownikami dla celu promowania uzasadnionych interesów Grupy SSE nie będą uważane za niewłaściwe, pod warunkiem, że takie zaangażowanie lub współpraca są zgodne z niniejszą Polityką.

Definicja urzędników państwowych: 

Dla celów niniejszej Polityki pojęcie „urzędnika państwowego” należy rozumieć szeroko i obejmuje ono nie tylko wybranych członków administracji, ale również wszelkich urzędników lub pracowników administracji lub jakiegokolwiek departamentu, agencji lub innych podmiotów prawa publicznego (takich jak spółki publiczne lub inne przedsiębiorstwa państwowe) lub międzynarodowych organizacji publicznych. Pojęcie „urzędnika państwowego” obejmuje również wszelkie osoby pełniące funkcje publiczne na rzecz lub w imieniu rządu lub departamentu, agencji lub innych podmiotów prawa publicznego albo na rzecz lub w imieniu organizacji międzynarodowych.

Definicja uprzejmości biznesowych:

Łapownictwo nie ogranicza się jedynie do zapłaty kwoty w formie pieniężnej z zamiarem popełnienia korupcji, ale może również przyjmować formę świadczenia uprzejmości biznesowych lub przekazywania innych przedmiotów posiadających wartość, takich jak prezenty, formy gościnności lub rozrywki dla niewłaściwego celu. Nie jest dozwolone świadczenie jakiejkolwiek uprzejmości biznesowej w celu popełnienia korupcji lub w niewłaściwym zamiarze. Ponadto żadna uprzejmość biznesowa nie może być świadczona pośrednio lub bezpośrednio na rzecz urzędnika publicznego, za wyjątkiem przypadków, gdy zostanie to zatwierdzone uprzednio przez Dział Zgodności (Compliance), zgodnie z postanowieniami poniżej (o ile nie występuje zwolnienie zgodnie z wyjątkami poniżej). Uprzejmości biznesowe mogą obejmować, między innymi: 
 

 • Prezenty
 • Artykuły promocyjne
 • Koszty podróży
 • Posiłki, rozrywkę, rekreację i inne formy gościnności
 • Bilety na wydarzenia sportowe, kulturalne lub inne
 • Datki charytatywne – w formie pieniężnej lub w innych formach sponsorowania (takich jak obiady lub turnieje golfowe)
 • Okazje biznesowe
 • Produkty lub usługi darmowe lub z rabatami
 • Praktyki, oddelegowanie lub zatrudnienie dla urzędników państwowych lub członków ich rodzin
 • Pożyczki

Uczciwa konkurencja

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji: pracownicy nie mogą uzyskiwać informacji w ramach wywiadu konkurencyjnego poprzez stosowanie szpiegostwa przemysłowego, łapownictwa, kradzieży lub elektronicznego podsłuchu albo udzielać świadomie nieprawdziwych informacji o konkurencie, jego produktach lub usługach.

Relacje z Klientami

Każdy pracownik podczas wypełniania swoich codziennych czynności jest zobowiązany do dbania o relacje z klientami. W celu zagwarantowania trwałego rozwoju każdy przejaw komunikacji z naszymi klientami musi mieć optymalny poziom jakości.

Ochrona środowiska 

Ochrona środowiska oraz zachowanie surowców naturalnych stanowią priorytety w naszej działalności, jak również jej prowadzenie w sposób, który jest bezpieczny dla środowiska i stale podwyższa efektywność w zakresie ochrony środowiska. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do uczestnictwa w dążeniu do osiągnięcia powyższych celów poprzez swoje zachowanie.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy stanowi priorytet Grupy. Podejmujemy działania mające na celu zapobieganie wypadkom oraz chorobom zawodowym. Wszyscy pracownicy muszą wspierać Grupę w zachowaniu bezpiecznego środowiska pracy w celu zapobiegania wypadkom.

2. Zasoby ludzkie

Kodeks postępowania z pracownikami:

 • Szanowanie godności osobistej, prywatności i praw osobistych każdej osoby jest priorytetem naszej Grupy.
 • Grupa nie akceptuje jakiejkolwiek dyskryminacji lub zróżnicowanego traktowania w ramach naszej organizacji, czy to z powodu rasy, narodowości, koloru skóry, orientacji seksualnej, politycznych, religijnych lub innych przekonań, płci lub wieku.
 • Celem jest całkowita równość między płciami, czy to w zakresie wynagrodzenia, obowiązków, awansowania, rozwoju kariery czy też innych.
 • Aby zapewnić atmosferę jakości pracy, relacje między pracownikami muszą być oparte na wzajemnym szacunku, szczerości i otwartości.

Wolność zrzeszania się

Każdy pracownik ma prawo do pokojowego gromadzenia się oraz prawo do zrzeszania się na wszystkich poziomach, w szczególności w kwestiach politycznych, związków zawodowych oraz społecznych, które wyraża się w prawie każdego z pracowników do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych dla ochrony swoich interesów.

Szkolenie pracowników w zakresie ładu korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego opisane w niniejszym dokumencie należy wyjaśnić wszystkim pracownikom Grupy SSE. Przypomnienia o niniejszych zasadach będą wystosowane każdego roku podczas każdej fazy przygotowania budżetu z kierownikami i dyrektorami Grupy SSE, którzy będą odpowiedzialni za rozpowszechnienie zasad wśród swoich pracowników. Szczegółowe szkolenia będą organizowane w zależności od przypadku dla pracowników mających częsty kontakt z urzędnikami państwowymi oraz osobami trzecimi, w szczególności w zakresie zgodności z Polityką przeciwdziałania łapownictwu i korupcji opisaną w niniejszym dokumencie.


                    Gilles de Preux        Pierre-Antoine Zufferey
                                    
                    SSE Holding SA        SSE Holding SA